Canlı Hayvan İthalatı

Bakanlıkça belirlenmiş kriterlere uygun Simental, Angus, Şarole, Limuzin Irkı ve melezleri Besi danaları Avrupa ülkeleri ve güney amerika ülkelerinden tedarik edilmektedir.

Besilik sığır ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa gümrük idaresine kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir;

    * İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
    * Faaliyet belgesi,
    * Ticaret sicil gazetesi,
    * Vergi mükellefiyet yazısı,
    * Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
    * Yetkililerin kimlik suretleri.


Besilik Sığır İthalatı Prosedürleri…

Aşağıda genel prosedürleri bilgilerinize sunulan besilik sığır ithalatına başlamaya karar vermeniz halinde her aşamada danışarak ilerlemenizi öneririz, aksi halde küçük aksaklıklar yüzünden büyük zaman ve para kaybı yaşanabilir.


Besilik sığır ithalatının yapılabileceği ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İsveç, İtalya (Lazio, Toscana, Sicilya, Liguria, Calabria, Campania, Umbria Abruzzo, Molise ve Basilicata bölgeleri ile Sardunya Adası hariç), Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovakya, Uruguay, Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, İkaria, Dodekanisa, Kalymnos ve Halki adaları ile Peloponnisos/Peloponnese/Peloponnesos/Peloponnesus ve Doğu Makedonya ve Trakya bölgeleri hariç). Bu listede yer alan ülkeler 21 Ekim 2015 tarihinde güncellenmiştir, en güncel hali için bizimle veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.


İthal edilecek canlı besilik sığırlarda aranacak özellikler;


    * Hayvanlar erkek, kültür ırkı ve bunların melezleri olacaktır,
    * Hayvanların her biri 12 aylıktan küçük ve 300 kg altında olacaktır,
    * Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk ve benzeri kısımlarında) bulunmayacaktır,
    * Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir,
    * Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır,
    * İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır,
    * Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya microchip) bulunacaktır.


Karantina şartları;


    * İthal edilecek hayvanlar fiili ithalat öncesi ithalatçının belirleyeceği ve Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış karantina yerlerinde 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında şap hastalığına karşı aşılanacaktır,
    * Kontrol amacıyla karantinadaki hayvanların %5’inden numune alınarak, sağlık sertifikasında ihracatçı ülkede yapıldığı belirtilen testlerin Ülkemiz laboratuvarlarında yeniden analizleri yapılacaktır,
    * Hayvanlar, karantina süresi tamamlanana kadar 1. maddede belirtilen karantina yerlerinde tutulacaktır,
    * Karantina işlemleri İl/İlçe Müdürlüklerince sonlandırılıncaya kadar olan sürede tazminata konu bir hastalık görülmesi halinde; hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali tüm sorumluluk ithalatçı kişi/firmaya aittir,
    * Karantina süresi sonunda hayvanların sağlıklı bulunmaları halinde, karantina kaldırılıp fiili ithalat işlemlerinin tamamlanmasını takiben, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat uyarınca hayvanların kayıt işlemleri yapılacaktır,
    * Karantina süresi sonunda besilik sığırların başka işletmelere dağıtımı yapılacak ise; hayvanların dağıtımı Bakanlık İl müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi altında, hayvanlar Turkvet veri tabanına kaydedildikten sonra, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.İstenilen Belgeler;


    Başvurular Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır,
    Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 28/02/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ,16/07/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/31 Sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ, 14/09/2010 tarih ve 27699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/45 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18/12/2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/55 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18/08/2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/35 sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 29/12/2010 tarih ve 27800(5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/5 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir,
    İl ve ilçe müdürlüklerinden onaylı işletme tescil belgesi,
    İl ve ilçe Müdürlüklerinden onaylı Besilik Sığır ithalatı İçin Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi,
    Hayvanların kontrol belgesinde belirtilen adreslerde karantinaya aldırmak ve karantina süresi içerisindeki tüm sorumluluk ithalatçı kişi/firmaya aittir. Ancak kontrol belgesinde belirtilen karantina yerlerinde bir değişiklik olması halinde 3. maddede belirtilen belgelere ilaveten ithalatın yapılacağı İl Müdürlüğü/Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünden daha önce söz konusu kontrol belgesi ile giriş yapılmadığına dair bir belge ibraz edilecektir.Diğer hususlar;


    * En az 50 baş kapasiteli karantina işletmesi olan kişi/firmaların başvurularI değerlendirmeye alınacaktır,
    İthalatçı kişi/firma heyet talebi ile ilgili Bakanlığa başvuru dilekçesi verecektir. İthal edilecek besilik sığırların seçimi, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır,
   * Seçim raporu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen veteriner hekimler tarafından, Bakanlıkça belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için iki nüsha olarak tanzim edilecek olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir,
    * Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce besilik sığırların ithalatı için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp ihracatçı ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır,
    * Hormon ve antibiyotiklere ilişkin Veteriner Sağlık Sertifikasında bilgi bulunmuyor ise, sağlık sertifikasına ek olarak ithal edilecek besilik sığırların hormon ve antibiyotiklerden ari olduğunu gösterir analiz raporu ibraz edilecektir,
    * Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır.
    * Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişlerinde ibraz edilecektir.